Privacy Policy

Mostaardfabriek Oud Huis Ferdinand Tierenteyn bvba (maatschapp. zetel: Sparrestraat 49 – 9000 Gent – BTWn° BE0808 699 193) gebruikt, bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens van haar relaties. Onder ‘relaties’ wordt verstaan: natuurlijke personen waarmee Ferdinand Tierenteyn direct contact heeft, heeft gehad of wenst te hebben in de toekomst voor welk doeleinde dan ook. Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: alle mogelijke gegevens die met de relatie in kwestie te maken hebben en naar haar kunnen leiden, zoals naam, adres- en andere contactgegevens, foto’s, video’s, … Onder verwerken en bewaren wordt verstaan: opslaan in een computersysteem, bewaring op papier in een persoons- of bedrijfsgebonden dossier of in het kwaliteitssysteem van Ferdinand Tierenteyn.

Van de commerciële professionele relaties (zoals professionele klant, leverancier, dienstverlener, ambtenaar, sollicitanten, werknemers, …) worden de nodige gegevens bijgehouden om de commerciële relatie in stand te houden of op te bouwen, dit met het oog op contactname, leveringen (in en out), opmaken commerciële documenten (contract, leveringsbon, factuur, loonfiche, …), registratie in ons kwaliteitssysteem, aanwerving, ... De aard van de gegevens beperkt zich tot het strikt noodzakelijke om de voornoemde doeleinden te kunnen bereiken. De gegevens worden niet gebruikt voor algemene mailings, zoals nieuwsbrieven en promo’s. De gegevens worden bijgehouden tot het einde van de commerciële relatie plus 2 jaar of zolang als wettelijk verplicht. Na deze periode worden de gegevens verwijderd. De gegevens worden veilig buiten bereik van derden bewaard en worden niet doorgegeven, doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden. Via bernard@tierenteyn.be kan U inzage vragen in de gegevens, een aanpassing ervan vragen of een aanvraag indienen om Uw gegevens te schrappen. Wij proberen dan Uw aanvraag zo snel mogelijk in te willigen, weliswaar rekening houdend met alle wettelijke, boekhoudkundige en certificaatgebonden verplichtingen.

Van de niet-professionele en niet-uitgebouwde relaties (zoals geïnteresseerde consument, potentiële maar niet relevante leverancier of klant, …) worden de persoonlijke gegevens enkel gebruikt om hun vraag/bemerking/… te beantwoorden. De persoonlijke gegevens komen dus wel voor in het mail-systeem van Ferdinand Tierenteyn, maar worden verder niet systematisch gecatalogeerd. De gegevens worden niet gebruikt voor algemene mailings. De gegevens worden bijgehouden tot het einde van de correspondentie of zolang als wettelijk verplicht. De gegevens worden veilig buiten bereik van derden bewaard en worden niet doorgegeven/doorverkocht aan derden. U kan hieromtrent navraag doen via bernard@tierenteyn.be . U kan ook een aanvraag indienen om Uw gegevens te schrappen. Wij proberen dan Uw aanvraag zo snel mogelijk in te willigen, weliswaar rekening houdend met alle wettelijke, boekhoudkundige en certificaatgebonden verplichtingen.

Van een bezoek aan deze website worden geen gegevens bijgehouden.

Voor verdere vragen en inlichtingen kan U zich wenden tot : Ferdinand Tierenteyn bvba – Europalaan 53 – 9800 Deinze – tel 09 226 32 62 – mail bernard@tierenteyn.be

Indien U ondanks de inspanningen van Ferdinand Tierenteyn niet tevreden bent met de ondernomen acties of de antwoorden op Uw vragen, dan kan U contact opnemen met: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel – tel 02 274 48 00 – mail commission@privacycommission.be.Disclaimer

Ondanks de zorg die Ferdinand Tierenteyn besteedt aan deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie op deze site onvolledig, achterhaald of onjuist is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferdinand Tierenteyn bvba. Ferdinand Tierenteyn sluit alle aansprakelijkheid uit voor mogelijke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Ferdinand Tierenteyn is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Voor contact omtrent deze materie: Ferdinand Tierenteyn bvba – Europalaan 53 – 9800 Deinze – tel 09 226 32 62 – mail bernard@tierenteyn.be